Het fundament van onze organisatie

van Vliet Totaalbouw is een ervaringsdeskundige als het gaat om verbouwen. Bent je op zoek naar een aannemer? van Vliet Totaalbouw realiseert alle projecten! Door onze vakkundigheid en ervaring verzorgen wij een breed scala aan diverse (ver)bouwprojecten. Wij zetten graag een stap extra voor je bij uitgebreide projecten evenals klussen van kleinere omvang. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvende offerte.

E-mailadres

info@vanvliettotaalbouw.nl

Telefoonnummer

085 - 130 79 69

Openingstijden

Ma t/m Za van 8.00uur t/m 21.00uur

- verbouwen -
- renoveren -
- schilderen -
- Badkamers -
- Tegelwerken -

Werkzaamheden onder garantie

Wij werken met gecertificeerde en zeer ervaren professionals. Kwaliteit is bij elke klus gewaarborgd.

Wij werken snel en netjes

Het is immers jouw woning en wij streven ernaar dat je zo min mogelijk last hebt van de werkzaamheden

Hoge klanttevredenheid

Recensies van opdrachtgevers die je voorgingen zijn lovend. Samen met jouw realiseren wij je droomhuis!

Printversie van onze Algemene Voorwaarden

Druk op onderstaande button en de printversie opent in een nieuw venster

Printversie van onze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering polis

Druk op onderstaande button en de printversie opent in een nieuw venster

Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Een afschrift van deze voorwaarden, vindt u hieronder.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.
Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: van Vliet Totaalbouw. Rossinilaan 128, 2551MJ Den Haag. KvK nr. 74807463, hierna te noemen opdrachtnemer.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2.
Offerte
Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3.
Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4.
Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5.
Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over: a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer; b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. d. Elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6.
Extra onvoorziene kosten
1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7.
Prijzen
1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8.
Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9.
Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10.
Klaagtermijn en garantie
1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
8 . Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens op drachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11.
Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12.
Betaling en Betalingscondities 

1. Bij het geven van de opdracht dient de opdrachtgever zich te houden aan de volgende betalingsvoorwaarden namelijk:

40 % van de overeengekomen prijs voor aanvang van de werkzaamheden.
40% van de overeengekomen prijs bij aanvang 2e fase
20% van de overeengekomen prijs bij afronding/oplevering van de werkzaamheden

2. Na voltooiing van de opdracht, dient de opdrachtgever het resterende bedrag per bank (20%) bij oplevering te betalen aan van Vliet Totaalbouw.
3. Betalingen, ook die in termijnen, dienen terstond te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. van Vliet Totaalbouw is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.
1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
5. van Vliet Totaalbouw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 40,00 over de eerste € 2.500,- Over het overige bedrag kunt u hieronder de percentages terugvinden die berekend worden:
Hoofdsom Hoogte incassokosten
Over de eerste €2.500 15% (minimaal €40)
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat van Vliet Totaalbouw zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13.
Ontbinding
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij: – in staat van faillissement geraakt – surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt – zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd – bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14.
Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Artikel 15.
Toepasselijk Recht en Forumkeuze
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 12 mei 2019 gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 74807463.

© 2018 All rights reserved​

van Vliet Totaalbouw​